Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu z siedzibą przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1, 66-300 Międzyrzecz

 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Iwona Korzeniewska -tel.477921278,
  e-mail: iod.kppmiedzyrzecz@go.policja.gov.pl.

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

 4. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest arykuł 6. ustęp 1. litera c lub artykuł. 9 ustęp 2 litera. b, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);

 5. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);

 6. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających
  w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera f lub artykuł 9 ustęp 2 litera f ,Rozporządznia o Ochronie Danych Osobowych);

 7. w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających
  z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas artykuł 6 ustęp 1 litera a lub artykuł 9 ustęp 2 litera a, Rozporządznia o Ochronie Danych Osobowych);

 8. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Międzyrzeczu bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera. b – Rozporządzenia o Ochrnnie Danych Osobowych). W przypadkach kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 10. dostępu do treści danych, na podstawie artykułu 15. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu;

 11. sprostowania danych, na podstawie artykuł 16. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

 12. usunięcia danych, na podstawie artykułu 17. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa Unii Europiejskiej.
  W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 13. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie artykułu 17. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie artykułu 21. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji
  w Międzyrzeczu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 15. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu,
  (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 16. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
  artykuł 6 ustęp 1 litera. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 17. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 18. Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu przekazuje dane jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 19. Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
  i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

 20. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

Powrót na górę strony