Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Data publikacji 08.01.2016

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 209, pozycja 1243, z późniejszyjmi zmianami) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. poczta elektroniczna: rzecznik.kpp_miedzyrzecz@go.policja.gov.pl
  2. faks:                            477921205
  3. platforma ePUAP:     ePUAP

dostępne usługi:

- pismo ogólne do podmiotu publicznego

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

- zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)

  1. strony internetowe:    http://www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl - z funkcją powiększania tekstu znajdującą się w prawym górnym rogu strony

http://bip.miedzyrzecz.kpp.policja.gov.pl/ - z funkcją wyświetlenia wersji tekstowej znajdującą się z prawym dolnym rogu strony

  

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw z 2010 roku  Numer 182 pozycja 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu. bezpłatne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011roku Numer 127, pozycja 721, z późniejszymi zmianami.).

Rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej rzecznik.kpp_miedzyrzecz@go.policja.gov.pl

- przesyłając informację faksem pod numer 477921205

- dzwoniąc pod numer 4779212 11

- składając pisemny wniosek w Punkcie Recepcyjnym

 

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
  3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
  4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Wojewódzkiej Policji),
  5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
  6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

 

Udostępnianie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Powrót na górę strony